GR II | 18.3mm
GR II | 18.3mm
GR II | 18.3mm
GR II | 18.3mm
GR II | 18.3mm
GR II | 18.3mm
GR II | 18.3mm


오랜만에 중식도를 꺼내서... 고작 소라무침 ㅋㅋ


어쨌거나 다음 이사할때는 주방이 좀더 넓은 곳으로 가야지


불편해 =_=


'Mars' Kitchen' 카테고리의 다른 글

새우  (0) 2018.05.30
2017.02.11  (0) 2017.02.12
[GR2] 2017.01.08  (0) 2017.01.08
2016.03.27  (0) 2016.03.27
2016.03.01  (0) 2016.03.01
-  (0) 2015.09.04


위로가기